Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies  

 1. Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.eventsdominique.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:  Events Dominique Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie (adres: ul. Kręta 13/27, 62-095 Murowana Goślina), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000952979, REGON: 521204392, NIP: 7773385247, kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN (dalej jako „ED” lub „Operator” lub „Administrator danych”).
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Operatora: info@eventsdominique.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
 • prowadzenie newslettera;
 • obsługa zapytań przez formularz;
 • realizacja zamówionych usług;
 • prezentacja oferty lub informacji;
 • doskonalenie usług świadczonych przez Serwis;
 • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami;
 • realizacja wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora;
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła Użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł Użytkowników.
 4. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony logowania do Serwisu.
 5. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 6. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 1. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

 1. Hosting

  Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168,  

 1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 

 1. W zakresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy, której stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04, dalej jako „RODO”). Reklamowanie usług Administratora lub podmiotów trzecich, w tym profilowanie w związku z korzystaniem z plików cookies podmiotów zewnętrznych, a także dokonywanie pomiarów analitycznych i statystycznych odbywa się wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, zgodnie z dyspozycją 6 ust 1 lit. a) RODO.
 2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
 • firmy świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora – wyłącznie na mocy umowy zawartej z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami;
 • podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;
 • inne podmioty – w związku z korzystaniem z plików cookies podmiotów zewnętrznych (third party cookies) lub podobnych technologii (np. zewnętrznych serwisów społecznościowych).
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 (trzy) lata.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących;
 • ich sprostowania;
 • usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • oraz przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 4. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

 1. Informacje w formularzach

 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail Użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail Użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

 1. Logi Administratora

  Informacje zachowaniu Użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.  

 1. Istotne techniki marketingowe

 

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie Użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do Użytkowników, np. mogące przesłać maila do Użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

 

 1. Informacja o plikach cookies

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Niektóre ze stosowanych w Serwisie plików cookies są niezbędne, ponieważ zapewniają prawidłowe funkcjonowanie strony www i jej podstawowych funkcji. Bez nich nie można korzystać z usług online Serwisu. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania zgody Użytkownika (art. 173 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2022.1648 t.j. z dnia 2022.08.05 z późn. zm., dalej jako „Prawo telekomunikacyjne”).  Poniżej znajdują się stosowane w Serwisie niezbędne pliki cookies w ujęciu tabelarycznym wraz z ich charakterystyką:
niezbędne pliki cookies
Nazwa Czas wygaśnięcia Opis Rodzaj Właściciel
         

 

 1. Zgody Użytkownika wymaga stosowanie przez Serwis:
  • funkcjonalnych plików cookies – wykorzystywane w celu dostosowania zawartości stron Serwisu do upodobań Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron; pliki te pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, w tym mogą pomóc np. w rozpoznaniu urządzenia końcowego Użytkownika w celu wyświetlenia Serwisu w wersji mobilnej, w przypadku gdy Użytkownik korzysta z urządzenia przenośnego takiego jak smartfon;
  • analitycznych plików cookies – umożliwiają śledzenie liczby i źródeł odwiedzin, dzięki czemu ED mierzy i poprawia wydajność stron internetowych. Ten rodzaj plików cookie pomaga zrozumieć, które podstrony są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane oraz w jaki sposób odwiedzający poruszają się po stronie. Jeżeli Użytkownik odmówi zapisania na swoim komputerze lub smartfonie analitycznych plików cookie, jego wizyta nie będzie uwzględniana w statystykach Serwisu, ale jednocześnie nie ograniczy to Użytkownikowi żadnych funkcjonalności na stronie internetowej;
  • marketingowych plików cookies – stosowane do personalizowania wyświetlanych treści. Marketingowe pliki cookie mogą być wykorzystywane w kampaniach reklamowych Serwisu, które są prowadzone na stronach internetowych podmiotów trzecich. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z marketingowych plików cookie, może otrzymywać informacje o stronach internetowych zaufanych partnerów Serwisu, na których zareagował na reklamy Serwisu. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje z marketingowych plików cookie, wyświetlane będą tylko ogólne i niespersonalizowane reklamy. Podobnie jak w przypadku analitycznych plików cookie, jeżeli Użytkownik odmówi zapisania na swoim komputerze lub smartfonie marketingowych plików cookie, nie ograniczy to dla niego żadnych funkcjonalności na stronach internetowych Serwisu.

Poniżej znajdują się stosowane w Serwisie funkcjonalne, analityczne i marketingowe pliki cookies w ujęciu tabelarycznym wraz z ich charakterystyką:  

funkcjonalne pliki cookies
Czas wygaśnięcia Opis Rodzaj Właściciel
       
       
analityczne pliki cookies
Czas wygaśnięcia Opis Rodzaj Właściciel
       
       
marketingowe pliki cookies
Czas wygaśnięcia Opis Rodzaj Właściciel
       
       

 

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

 1. Zgoda Użytkownika jest wymagana do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies. Użytkownik udziela jej poprzez akceptację oświadczenia lub za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są niewidoczne dla Użytkownika.
 2. Użytkownik może usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego. W tym celu należy skorzystać z instrukcji właściwej dla przeglądarki, z której korzysta Użytkownik. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach – uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 3. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: